Kredyt dla firm. Rodzaje kredytów na działalność gospodarczą

Kredyt dla firm. Najczęściej stosowany w reklamach zwrot „kredyt firmowy” to nazwa handlowa, która wskazuje tylko na odbiorcę kredytu w rzeczywistości w polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów. Form kredytowania działalności jest wiele, ale najczęściej stosowane wobec mikro i mini przedsiębiorstw, to kredyty obrotowe na rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe są przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na przykład zakup materiałów produkcyjnych. Mogą one mieć charakter krótko- lub średnioterminowy.

Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne ​służą finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty te mogą finansować inwestycje:

 • materialne, np. zakup sprzętu, armatury, maszyn, nieruchomości, środków transportu,
 • niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, patentów, finansowanie działalności naukowo-badawczej.

Kredyty inwestycyjne można też podzielić ze względu na ich przeznaczenie na:

 • kredyty na nabycie maszyn i urządzeń (przeważnie krótko- lub średnioterminowe);
 • kredyty na zakup lub budowę całych obiektów (średnio- lub długoterminowe);
 • kredyt na restrukturyzację, przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy w celu odzyskania równowagi finansowej (średnio- lub długoterminowe).

Kredyty według formy udzielania kredytu można podzielić na kredyty udzielane:

 • kredyt w rachunku bieżący;
 • Kredyty w rachunku kredytowym.

Kredyt w rachunku bieżącym

W rachunku bieżącym mogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma rachunek bieżący w danym banku. Kredyt ten nazywa się powszechnie linią kredytową.

Kredyt ten umożliwia kredytobiorcy zadłużenie się w rachunku bieżącym do wysokości przyznanego kredytu, dzięki czemu posiadacz rachunku bieżącego może dysponować nie tylko środkami zgromadzonymi na tym rachunku, ale również może wystawiać zlecenia płatnicze przekraczające stan posiadanych środków do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

Kredyt w rachunku bieżącym charakteryzuje się dużym ryzykiem, dlatego banki udzielają go jedynie długoletnim, solidnym i wiarygodnym w ich opinii klientom. Kredyt jest kredytem odnawialnym, tzn. po spłacie może być udzielony ponownie, ale najczęściej banki ponownie proszą o dostarczenie dokumentów finansowych w celu odnowienia kredytu na kolejny rok

Kredyt kasowy upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku. Kredyt jest udzielany w razie chwilowego braku gotówki w kasie, na okres od kilku do kilkunastu dni, i spłacany z najbliższych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy.

Kredyty w rachunku kredytowym

Kredyty w rachunku kredytowym uruchamiane są przez otwarcie dla kredytobiorcy specjalnego rachunku, na którym bank ewidencjonuje każdą wpłatę i spłatę kredytu. Kredytobiorca może mieć kilka rachunków kredytowych, w zależności od liczby kredytów z których korzysta, ponieważ każda z nich jest ewidencjonowano na oddzielnym rachunku. Kredyty w rachunku kredytowym są krótko- lub średnioterminowe i mogą zostać udzielane jako:

 • kredyt docelowy – przeznaczone na finansowanie jednej określonej transakcji, będąc kredytem nieodnawialnym,
 • kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań – udzielany na okres kilku miesięcy w razie krótkotrwałych trudności płatniczych wywołanych przejściowym wzrostem stanu zobowiązań, zakłóceniami w sprzedaży itp. nie powinien być kredytem odnawialnym,
 • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie,
 • kredyt sezonowy – na finansowanie potrzeb z związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produktu lub świadczonych usług, np. kredyt na skup płodów rolnych, udzielany na okres do dwóch lat i nieodnawialny,
 • linie kredytowe – stanowiące kredyt finansujący wiele transakcji, których przedmiotem są sukcesywne i powtarzalne dostawy towarów czy świadczone na rzecz kredytobiorcy usługi, do wysokości określonego w umowie limitu kredytowego. Linia kredytowa jest udzielana bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz i może mieć ona charakter kredytu odnawialnego, bądź nieodnawialnego.

Omówione zostały te formy kredytowania, które są najpopularniejsze.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *